About Us Register Member LoginAdminMy Profile
 

 News CP

News

Title:

Sa Ak Pag-ginan


 
Sa Ak Pag-ginan
Dylan Jay Feudo
 
Asing tuyarey ka?
Nio ng imo ing papakita?
Inarugpan ka, ako nemo'y ing kokonsensiya?
Man-ong endi nemo mamitlang sa usang bisaya?
 
Sa ako pag-ginan ay agur ako maayaman,
Ako'y imo pasadyahon, ako'y imo bisar-an.
Sa ak mga nahinabo, ako baga ay nagkuyang?
Ikaw nak ako banwa, sa ak mga maguyang.
 
Ikaw baga ay budon?
Aber usang bisaya'y yaey ka't amitlangon.
Sa ak pagsalida'y ako'y imo pamugtawon,
Mga bibisar-anon ak abatunon.
 
Itumang rampog husto'y ng yaga.
Natutuhob pa baga?
Raog pa sa imo kag naka-antipara,
Makusog nak uyan imaw yang ra't raya.
 
Ako'y imo ahupeton agur endi kasalida?
Rakong bayor sa baktason imo ig salta.
Adong ako'y mabayaka?
Buko baga nemo ayam, ako'y nagruruha-ruha.
 
Buko nako gustong ig-bilin ka.
Kung buko yang gane ling pag-eskuyla,
Buko nako gustong ikaw ay nag-uusa,
Ikaw nak ako maguyang, pinalanggang banwa!
 
O hasta ikaw ay inabuyong?
Magpalipor nopa'y nagsusugong.
Husto'y ng uwang, nayain ng imo hawong,
Ka ragat ay naghuhuyat sa imo paghelom.
 
Nopa'y bag-ong yatik nak lana,
Ka imo yuha, sa ragat imaw it nagpakalma.
Rampog sa langit naislan it guya,
Hangin ay nagharo ako'y imo nakilaya.
 
Ako'y napatibaw, imo pinayuha,
Yamodo'ey ka nayukat,nopay kanrila.
Kamong tanan pulos ak palangga,
Sobra'y ka ak kabuyong paono'y ara?
 
Endi'ey ako mabayaka,
Ako'y masadya sa ak pagsalida.
Husto'y sa ako ka imo matam-is nak guya,
Rien man ako mamutang, imaw nako't raya.
 
Uya ako sarang tuyar sa iba,
Ayam ra nemo pinanghuyaman pa.
Bayon nak kwarta, syado't kata-kata,
Ugang ako man nemo'y ayabahon,ako ra'y mabelta!

 


Statistics

 

Hits:

1902

Posted by:

yCMS yCMS

Rating:

0 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)

Email Addr:

admin@subat-romblon.org

Added on:

3/20/2009 8:38:23 PM

Comments:

(0) Comments

 

 

Copyright(c) 2020 subat-romblon.org           
(Powered by yCMS - yagster Content Management System, www.cybercrossing.com.ph)